vegetačná koreňová čistiareň OV

z 2 alebo 3-komorového septiku, alebo zo štrbinovej sedimentačnej nádrži (I.stupeň čistenia OV, zachytenie pevného odpadu), vteká predčistená voda (šedá voda) nátokovým potrubím do koreňového filtračného pola (k.f.p. – navrhnutá a vytvorená mokraď v ktorej začnú prebiehať samočistiace procesy – podobne ako v prírode) v ktorom je spádovaním dna k.f.p. zabezpečený gravitačný prietok čistenej šedej vody napr. z domácností .
Samotné čistiace procesy zabezpečujú baktérie, ktoré sú uchytené na povrchu kameniva – výplni k.f.p. . Tieto baktérie môžete pozorovať napr. na kameňoch v bystrinách. Pre život baktérií je potrebný kyslík – aeróbne čistenie (v niektorých prípadoch naopak – anaeróbne čistenie), ktorý nám zabezpečujú rastliny mokradí (rákos, pálka, žltý kosatec, vrbica…) vysadené v jemnom pranom kamenive. Rastliny samozrejme na tvorbu biomasy spotrebujú z čistenej vody živiny, v zime plnia tepelno izolačnú funkciu. Prečistená voda odteká z kfp do regulačnej šachty, z ktorej je odvádzaná na ďalšie dočistenie(ak je potrebné), alebo použitie v záhrade, domácnosti …

  • pre EO¹/ekv. osoby počítame účinnú plochu 3-4m², napr. pre 4EO¹ je potrebná celková plocha pre realizáciu koreňovky cca 25m²(septik, koreňový filter – pole, regulačná šachta, manipulačný a údržbový priestor)
  • pracuje bez elektriny, nepáchne, minimálna údržba, dlhá životnosť
  • nieje potrebný stály prítok vody – vhodná pre domácnosti, chaty
  • vyčistenú vodu môžete ďalej využiť pre domácnosť (WC, práčka),jazero, závlahy, úspora prevádzkových nákladov
  • funkčný, estetický, ekologický prvok Vašej záhrady
  • využitie lokálnych zdrojov materiálu, svojpomocnej výstavby
  • viac info norma STN 75 6402 – pre objekty,  STN 75 6401 nad 500 EO¹
  • dodávame inštalačný a hydroizolačný materiál

každá vkčov je svojim spôsobom originál, radi Vám poskytneme návrh, rozpočet stavby, CP na realizáciu, konzultácie, poradenstvo pri svojpomocnej výstavbe