Záhrady inšpirované prírodou

Pri návrhu a realizácii záhrad využívame prírodné princípy, ktoré fungujú ruka v ruke s modernou architektúrou, s ktorou tvoria harmonický, funkčný celok.

Princípy trvalo udržateľného rozvoja sa dajú realizovať v moderných, dizajnovo čistých záhradách, prírodných záhradách, rodových statkoch, čo nám umožňuje si v záhrade skutočne oddýchnuť, bez nekonečného boja s „burinami“ a inej nepotrebnej práce. Veľmi významnou funkciou takto založených sadovníckych úprav je vlastná úroda čerstvého, sezónneho ovocia a zeleniny.

Samozrejmosťou je ponuka údržby a rekonštrukcie starých/pôvodných, alebo nevhodne založených záhrad.

Správne navrhnutá záhrada v súlade s okolitou prírodou nám zaručí takmer trvalú udržateľnosť – zníži náklady na údržbu, starostlivosť, prospieva krajine, ušetrí nám čas. To je hlavný dôvod, prečo sa spojiť so záhradným architektom, ktorý Vám vrámci konzultácie poradí, pomôže získať nový pohľad na vec.

Tvoríme a venujeme sa :

 • prírodným záhradám ( princípy permakultúry )
 • okrasno-úžitkovým záhradám
 • verejným priestorom
 • dažďovým záhradám
 • produkčným záhradám
 • vegetačným ( zeleným ) strechám
 • vegetačným koreňovým čistiarňam odpadových vôd
 • dýchajúcim chodníkom – štrkové trávniky
 • včelím lúkam, lúčnym porastom
 • trvalkovým záhonom
 • zvýšeným záhonom – tzv. nemecká kopa, bylinkové špirály
 • slnečným pascám a vetrolamom, remízkam, sprievodnej zeleni
 • ílovým kúpacím jazerám bez komerčnej hydroizolácie
 • kúpacím jazerám s hydroizoláciou EPDM
 • vŕbovým živým a suchým stavbám, melioračným stavbám – hate, spevňovanie brehov vodných tokov, zakladaniu a údržbe vŕbnic, sadbovému materiálu
 • zemným a výkopovým prácam, modelácii terénu
 • pestovaniu a predaju živých vianočných stromčekov – borovica, jedľa , smrek